FRIVILLIG MEDLEMSKAP

 

 

Vedtekter for Futrikelv Vel stiftet 18.04.2007

                           

Vedtatt den 24.04.2007

 

 

  § 1. Navn

 

  Foreningens navn er Futrikelv Vel

 

 

  § 2. Formål og virkemidler

 

2.1   Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet.

 

2.2   Foreningen er partipolitisk uavhengig.

 

2.3   Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

 

2.4   Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.

 

2.5   Foreningen skal søke å ivareta natur- og miljøvernhensyn i foreningens virkeområde og i den daglige drift.

 

  2.6 Velforeningen skal bli/er medlem av Norges Velforbund.

 

 

§ 3.  Velforeningens geografiske område

 

   3.1 Velforeningens område er definert slik:

            Fra skiltet Futrikelv til og med Myran.

 

 

§ 4.  Juridisk person

 

4.1  Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 

 

 

 

§ 5.  Medlemskap

 

5.1  Enhver husstand innen området som er definert i § 3, kan bli medlem av foreningen. Vedkommende må godta foreningens vedtekter og formål, og må også betale den fastsatte kontingenten til enhver tid. Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt innen den fristen som styret har satt. Hver husstand vil ha kun èn stemme under valg og beslutninger, og den som stemmer må være over 16 år.

 

5.2   Medlemmer som flytter ut av foreningens område mister muligheten for å avgi

stemme under beslutninger som skal taes.

 

5.3   Medlemmer som handler i strid med foreningens formål eller opptrer på en måte som skader foreningens renommé, kan ekskluderes. Avgjørelsen må fattes/godkjennes av årsmøtet.

 

5.4   Ved utmelding refunderes ikke innbetalt kontingent.

 

5.5   Ikke-fastboene ka n bli støttemedlemmer ved betalt kontingent. Disse vil ikke ha stemmerett i/ på beslutninger.

 

 

  § 6. Kontingent

 

6.1  Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales til fastsatt frist. Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen regnskapsårets utgang, kan strykes etter purring.

 

6.2  Strykes et medlem, kan dette ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

6.3  Kontingenten pr. 24.04,2007 er satt til kroner 100,- for hver husstand.

 

 

  § 7. Årsmøte

 

Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av

April måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Forslag til årsmøtet må være sendt til styret innen to (2) uker før årsmøtet. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

 

 

 

 

7.1  Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan (evt. kan ikke) skje ved fullmakt.

 

7.2  Årsmøtet behandler:

· Årsmelding fra styret

· Regnskap i revidert stand

· Innkomne forslag

· Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsette kontingent

· Valg av:   

· leder (særskilt valg)

· fire styremedlemmer

· to varamedlemmer

· to revisorer

· valgkomité på tre medlemmer

 

7.3   Det velges dirigent til å lede årsmøtet og en referent. Dirigenten behøver

ikke være medlem i foreningen.

 

      Årsmøtets beslutninger som forlanges protokollert - sendes samtlige medlemmer.

 

7.4   Leder og styremedlemmene velges for to år av gangen. Ved første valg velges to styremedlemmer for ett år, slik at to er på valg hvert år. Varamedlemmer og revisorer velges for ett år. Samtlige kan gjenvelges.

 

7.5   Ingen kan ha samme styreverv lenger enn 6 år av gangen.

 

7.6   Stemmegivning på årsmøtet.

Hvert medlem (husstand) har kun èn stemme ved stemmegivning. Den som avgir stemmen må være over 16 år og tilhøre husstanden. Skal et vedtak være gyldig må det være alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde de forskjellige kandidater som skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller andre kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene skal anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, skal den som har fått flest stemmer velges (relativt flertall).

 

7.5   Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede.

 

7.6   Revisorene og valgkomiteen rapporterer direkte til årsmøtet.  

       

   

  § 8.  Ekstraordinært årsmøte

 

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd, eller når minst 10

prosent av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger

samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. § 7.  Innkallingsfristen er minst 14 dager.

 

 

§ 9.  Medlemsmøter

 

9.1  Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut. Det bør avholdes minst ett medlemsmøte mellom hvert årsmøte.

 

 

§ 10.  Velforeningens ledelse (styret)

10.1  Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal forestå den alminnelige forvaltning av foreningen.

 

10.2     Styret skal:

·      iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser

·      stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser

·      stå for den alminnelige forvaltningen av foreningen, herunder forvalte velforeningens eiendeler/eiendom og føre kontroll med foreningens økonomi

·      etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver.

·      etter beste evne søke å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter.

·      representere foreningen utad

·      sørge for at foreningen er forsvarlig forsikret ut i fra de verdier foreningen innehar og den virksomhet som bedrives

 


 

 

 

10.3     Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige

administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på

årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder og en i styret før utbetaling. Styret har imidlertid ikke adgang til uten samtykke fra årsmøtet å treffe beslutninger av større betydning for foreningen, herunder salg av fast eiendom.

 

10.4     Styret holder møte når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene

forlanger det. Varamedlemmene kan møte på samtlige styremøter, men har kun

stemmerett når styret ikke er fulltallig.

 

Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres.  Det skal fremgå av protokollen om vedtaket er enstemmig, og eventuelle dissenser protokolleres.

 

Alle medlemmene har rett til innsyn i protokollene fra styremøtene. Innsyn kan nektes av styret i enkeltsaker, dersom hensynet til tredjemann tilsier det eller dersom andre saklige grunner for nektelse foreligger.

 

 

10.5     Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller

   nestleder, er tilstede. Leder eller i hans/hennes fravær nestleder, leder styrets møter.

   Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder

   dobbeltstemme.

 

Et styremedlem kan ikke være med å stemme i saker hvor dette har særinteresser.

 

 

§ 11 Regnskap og revisjon

 

11.1 Regnskapsåret går fra 1/1 - 31/12.

 

11.2 Styret skal påse at regnskap blir ført.

 

 

§ 12. Vedtektsendringer

 

12.1   Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer, og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringen trer i kraft umiddelbart, dersom årsmøtet ikke har besluttet noe annet. Vedtektsendringer vil aldri ha tilbakevirkende kraft.

 

 

 

  § 13. Oppløsning. Sammenslutning. Deling.

 

13.1   Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning

vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

 

13.2   Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme. Ingen enkelt medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.